Galerije

Facebook

Predstavitev

Vozni park

 1. Intervencije in dogodki
 2. Javni razpisi
 3. Najnovejše iz Facebooka
 4. Zaposlitev

DOBAVA IN IZDELAVA GASILSKEGA VOZILA S CISTERNO

Naročnik Javni zavod KOROŠKI GASILSKI ZAVOD, Koroška cesta 13, 2390 Ravne na Koroškem, ki ga zastopa direktor Dejan Salčnik (v nadaljevanju naročnik) vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe v odprtem postopku na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21).

PONUDBENA DOKUMENTACIJA GV S CISTERNO

PONUDBENI PREDRAČUN GV S CISTERNO

RAZPISNA DOKUMENTACIJA GV S CISTERNO - dopolnjena

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE - GV S CISTERNO

 

Nakup gasilskega vozila za nevarno snov

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), KOROŠKI GASILSKI ZAVOD RAVNE, KOROŠKA CESTA 13, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Postopek javnega naročanja izvaja Koroški gasilski zavod, Koroška cesta 13, 2390 Ravne na Koroškem.

Razpisna dokumentacija - POPRAVEK

Varno v nov jutri

 

 

 

Prijavitelj operacije: PGD Ravne na Koroškem
Partnerji: Koroški gasilski zavod Ravne na Koroškem, Društvo Koroški medgeneracijski center
Vrednost operacije: 32.622,15€
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 21.001,33€

Izvedba operacije:

 1. FAZA: 1. 3. 2021 - 30. 9. 2021
 2. FAZA: 1. 10. 2021 - 1. 10. 2022


Ozadje operacije

V Sloveniji so številne organizacije in društva odvisne od prostovoljcev. Večja mesta se že spopadajo s pomanjkanjem prostovoljnih članov, v podeželskih mestih članstvo trenutno temelji na starejših članih in zato je nujno potrebno vse moči usmeriti v pridobivanje novih članov in ohranjanje starih. Tempo življenja je žal postal hiter, službe so razvlečene preko celega dneva. Združevanje službenih in družinskih obveznosti je oteženo, dodajanje prostočasnih aktivnost pa težko izvedljivo. Menimo, da je nujno, da društva in javni zavodi v Občini Ravne na Koroškem delujejo z roko v roki in da je nujno, da se pripravijo primerni pogoji, da bodo prostovoljni člani društev še naprej lahko opravljali družbeno izjemno koristna dela in predvsem kakovostno preživljali prosti čas. Verjetno ga ni junaka, ki se ne bi zavedal pomembnosti prisotnosti prostovoljnih gasilcev v kraju in privilegiranosti zaradi prisotnosti poklicnih gasilcev. Mnogo nas je takšnih, ki vsak december čakamo na koledar in s tem gasilcem vsaj delno poplačamo njihov doprinos k varnosti naše družbe.

Operacija temelji na povezovanju poklicnih in prostovoljnih gasilcev ter medgeneracijskega centra. Z operacijo želimo izkoristiti znanja poklicnih gasilcev, ga prenesti na prostovoljne gasilce in širšo javnost.

S pomočjo operacije bomo pripravili zanimive in inovativne pogoje za delo prostovoljnih gasilcev, po drugi strani pa želimo starejše gasilce, ki zaradi starosti ali slabšega zdravstvenega stanja ne morejo več opravljati nalog operativnega gasilca, ponovno socialno aktivirati s pomočjo medgeneracijskega centra. Cilj operacije je, da spodbudimo kakovostno preživljanje prostega časa mlajše, srednje in starejše populacije. Občutek koristnosti lahko namreč močno zviša zadovoljstvo z življenjem posameznika in dviguje raven kakovosti življenja. Z operacijo na eni strani spodbujamo prostovoljstvo, družbeno koristna dela in dvig ravni kakovostno preživetega prostega časa, po drugi strani pa bomo s pomočjo osveščenosti o požarni varnosti ponudili občutek varnejšega okolja našim občanom . Varnost je namreč ena izmed dimenzij kakovosti življenja.

Vodilni partner: PGD RAVNE NA KOROŠKEM

Vodilni partner bo v okviru operacije uredil konferenčno sobo, jo opremil z IKT, pripravil strokovna gradiva za individualno delo na terenu, usposobil prostovoljne gasilce za inovativno delo na terenu s pomočjo IKT, spodbujal prostovoljstvo z inovativnim pristopom – uredil bo igralne prostore za otroke v prostorih gasilskega doma, osveščal kmete o nadzorovanem kurjenju v naravi, osveščal lastnike kmetij o protipožarni in preventivni požarni varnosti ter sodeloval pri prikazu plinske in maščobne eksplozije.

Partner 1: KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Partner 1 se je vključil v operacijo tudi z namenom lažjega ohranjanja delovnih mest. Javni zavod namreč večji delež sredstev za delovanje pridobi na trgu. V okviru operacije bo izobraževal zaposlene v javnih zavodih in društvih o pravilnem postopanju v primeru splošne nevarnosti (evakuacija), usposabljal za rokovanje z ročnim gasilnim aparatom v primeru začetnega požara in sodeloval pri prikazu plinske in maščobne eksplozije.

Partner 2: KOROŠKI MEDGENERACIJSKI CENTER

Partner 2 nastopa v operaciji kot pomočnik pri socialni aktivaciji tistih gasilcev, ki zaradi zdravstvenih ali starostnih omejitev ne morejo več opravljati dela operativnega gasilca, a s pravilnim strokovnim pristopom še vedno lahko opravljajo zelo pomembna družbeno koristna dela na področju požarne varnosti. Partner 2 bo v okviru operacije uredil mladinski kotiček v prostorih Koroškega medgeneracijskega centra, ga opremil s pohištvom in z IKT, oblikoval in vzpostavil spletno stran, kjer bodo mladim in tudi vsem ostalim na voljo vse informacije o aktivnostih KMC-ja, osveščal najmlajšo populacijo o požarni varnosti na njim prilagojen način z uporabo v ta namen izdelane interaktivne slikanice in delovnih listov ter sodeloval pri prikazu plinske in maščobne eksplozije.

Cilji operacije

Dolgoročni cilji operacije:

Kakovostno preživljanje prostega časa, aktivno prostovoljstvo, doprinos k požarni ozaveščenosti, ustvarjanje občutka varnosti in dvig ravni kvalitete življenja občanov Občine Ravne na Koroškem in tudi občanov Občine Prevalje.

Kratkoročni cilji operacije:

 • Ohranjanje prostovoljstva v lokalni skupnosti;
 • socialna aktivacija starejših občanov;
 • skrb za požarno preventivo in požarno varnost za občane Občine Ravne na Koroškem in tudi občane Občine Prevalje;
 • medgeneracijsko povezovanje;
 • ureditev igralnice v gasilskem domu na Ravnah na Koroškem,
 • ureditev mladinskega kotička v Koroškem medgeneracijskem centru;
 • vključitev IKT v delovne procese gasilcev, poklicnih in prostovoljcev za povečanje požarne varnosti na območju Občine Ravne na Koroškem in Prevalje.


Aktivnosti operacije

Faza 1:

 • Ureditev konferenčne sobe (nabava konferenčnih in predavateljskih stolov)
 • Nabava in montaža IKT opreme (tablični računalniki, namizni računalniki, televizorji, tiskalnik, prenosni računalnik, projektor)
 • Ureditev igralnice za otroke (talna obloga, varovalna ograja, pohištvo)
 • Ureditev mladinskega kotička (sedalne vreče, klubska mizica)
 • Priprava gradiva za promocijski material (interaktivna slikanica za otroke, delovni listi za otroke, interaktivna zgibanka, letak, brošura)
 • Strokovna priprava gradiv (PowerPoint prezentacije)
 • Oblikovanje in vzpostavitev spletne strani

Faza 2:

 • Organizacija in koordinacija individualnih delavnic na terenu
 • Izvedba individualnih delavnic na terenu (obiski lastnikov kmetij in osveščanje o požarni varnosti)
 • Organizacija in koordinacija izobraževanj v javnih zavodih in društvih Občine Ravne na Koroškem
 • Izvedba izobraževanj v javnih zavodih in društvih Občine Ravne na Koroškem (evakuacija, začetni požari in požarna preventiva)
 • Organizacija in koordinacija dogodkov za javnost
 • Izvedba dogodkov za javnost (prikazi gašenja z ročnimi gasilnimi aparati ter prikaz plinske in maščobne eksplozije)
 • Organizacija in koordinacija izobraževanj za najmlajšo populacijo
 • Izvedba izobraževanj za najmlajšo populacijo (ravnanje v primeru zaznave požarne nevarnosti na njim prilagojen način)

Rezultati operacije

V okviru operacije bo nastal rekreacijski center za otroke – igralnica, namen katere je spodbuditi in ohranjati prostovoljno delo. Igralnica, urejena v prostorih gasilskega doma na Ravnah na Koroškem, bo opremljena z ustrezno tehnično in IKT opremo. V okviru operacije se bo uredila konferenčna soba, prav tako v prostorih gasilskega doma na Ravnah na Koroškem, ki bo namenjena strokovnemu izobraževanju gasilcev in izvedbi izobraževanj na področju požarne preventive in požarne varnosti za širšo javnost. Konferenčna soba bo opremljena s konferenčnimi stoli in predavateljskimi stoli ter ustrezno IKT opremo. V okviru operacije se bo v prostorih Koroškega medgeneracijskega centra uredil mladinski kotiček, ki bo ustrezno opremljen in kjer bo

nameščena tudi IKT oprema. Vzpostavila se bo tudi spletna stran, da bodo mladi lahko sledili vsem aktivnostim.

V okviru operacije se bodo gasilci ustrezno pripravili na uporabo IKT na terenu in izvedli 50 individualnih delavnic, 30 izobraževanj in 2 javna dogodka.

Pomemben rezultat operacije bo tudi ponovna socialna aktivacija starejših (5) in pridobitev novih prostovoljcev (5) ter ohranjanje števila članstva.

Posredni rezultat operacije pa bo zagotovo dvig ravni kakovosti življenja občanov občin Ravne na Koroškem in Prevalje na račun občutka varnosti, varnejšega okolja in zadovoljstva z življenjem posameznika, ki s svojim doprinosom pripomore k trajnejšemu razvoju družbe.

Javni razpis za prosto delovno mesto: Direktor Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem

Koroški gasilski zavod Ravne, Koroška cesta 13, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 34. člena Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/9636/00) in na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi Koroškega gasilskega zavoda (Uradni list RS, št. 23/2005, 32/2010) in Uradnega glasila slovenskih občin št. 16 (z dne 26. 3. 2021) objavlja javni razpis za prosto delovno mesto:

Direktor Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem

Razpisna dokumentacija

Javno naročilo - Nakup gasilskega terenskega vozila 4x4

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), KOROŠKI GASILSKI ZAVOD RAVNE, KOROŠKA CESTA 13, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Razpisna dokumentacija

KANDIDAT ZA GASILCA - M/Ž

Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka NG31999

Prijava je mogoča do 11. 10. 2018

Več... Prenesi PDF datoteko Objava na ESS

Pošljite nam vašo prijavo in življenjepis na: tajnistvo@gzrk.si

Podatki o zavodu

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Koroška cesta 13

2390 Ravne na Koroškem

Kontaktni podatki

Tel: 02 62 10 257

E-pošta: tajnistvo@gzrk.si

Facebook: Klik