Predpisi

Zakonska ureditev varstva pred požarom in gasilstva

Strokovna organiziranost poslovnega sistema temelji na zakonski osnovi tako tudi poklicno gasilstvo na Ravnah na Koroškem, in sicer na naslednjih zakonih:

 • Zakon o gasilstvu, Uradni list RS, št. 113/05; uradno prečiščeno besedilo – Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gasilstvu, Uradni list 91/2005
 • Zakon o zavodih, Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96;
 • Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 71/93, št. 87/01; 3/2007, uradno prečiščeno besedilo
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom, Uradni list 105/2006
 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uradni list RS, št. 51/06;
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred naravnimi in drugim nesrečami, Uradni list 28/2006
 • Zakon o varstvu pred utopitvami, Uradni list 42/2007
 • Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Ur. l. RS, št. 22/99;
 • Pogodba o opravljanju nalog zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu ter drugih nalog širšega pomena, sklenjena z Ministrstvom za obrambo – URSZR;
 • Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur.l. RS št. 44/02;
 • Pravilnik o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev, Uradni list 31/200
 • PODROBNEJŠA ZAKONODAJA Klik.

Podatki o zavodu

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Koroška cesta 13

2390 Ravne na Koroškem

Kontaktni podatki

Tel: 02 62 10 257

E-pošta: tajnistvo@gzrk.si

Facebook: Klik