O KGZ Ravne

Nastanek poklicnega gasilstva kot potrebne službe za zagotavljanje požarnega varstva sega v leto 1947, ko je takratno ministrstvo za rudarstvo in črno metalurgijo izdalo zahtevo po namestitvi stalnega gasilskega dežurstva v Železarni na Ravnah. Dežurna gasilska služba je bila ustanovljena iz takratne že obstoječe gasilske čete tako,da je potekalo dežurstvo,ki so ga opravljali gasilci poklicno,na tri izmene.

V začetku je bilo delo poklicnih gasilcev omejeno zgolj za potrebe železarne Ravne. V kasnejšem obdobju,ko je enota razpolagala z številčnejšim moštvom in več gasilske opreme in tehnike,je sodelovala tudi pri intervencijah v širšem občinskem okolišu.

Na začetku devetdesetih se je pojavila nuja po organiziranem delovanju na področju zaščitno reševalnih dejavnosti pri nesrečah v cestnem prometu in pri nesrečah z nevarnimi snovmi.

Na tem področju imamo koncesijo za opravljanje dejavnosti v širši koroški regiji,kjer smo edina poklicna enota,ki je usposobljena in opremljena ,da lahko intervenira takoj po prijavi nesreče.

Prelomno obdobje v zgodovini Poklicne gasilske enote Ravne je bilo leta 1994,ko je zaradi reorganizacije nekdanje Železarne Ravne postala vprašljiva eksistenca nekaterih služb na lokacije železarne. V dogovoru s takratnimi občinskimi oblastmi je bilo ugotovljeno,da je glede na opravljeno delo PGE in naloge,ki jih opravlja za potrebe industrije,lokalne skupnosti in širše regije nujno ,da se zagotovi nadaljnji obstoj PGE kot osrednje gasilske enote,ki je nosilec požarne varnosti ter zaščitno reševalnih ukrepov pri naravnih in drugih nesrečah. S tem namenom je občina Ravne na podlagi zakona o zavodih dne 14.7.1994 sprejela odlok o ustanovitvi Gasilskega Zavoda Ravne.

 

 

Koroški gasilski zavod Ravne zaposluje 18 ljudi. Od tega neposredno v operative 17 gasilcev, in sicer po štirje gasilci v izmeni v turnusu po 12 ur in direktor-dnevna izmena.

Gasilski zavod Ravne je registriran za naslednje osnovne in stranske dejavnosti :

 • gašenje požarov,reševanje ljudi in premoženja v primeru požarov in naravnih nesreč
 • izvajanje zaščite in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi
 • izvajanje ukrepov za reševanje ob prometnih nesrečah
 • reševanje iz globin in višin
 • reševanje ob nesrečah na vodi in iz vode
 • interventna dela po nalogu ustanovitelja
 • vzdrževanje gasilske tehnike in opreme za lastno dejavnost
 • vzdrževanje,servisiranje in tehnično pregledovanje gasilskotehničnih reševalnih in zaščitnih naprav,sredstev in opreme ( pregled,servis in prodaja gasilnikov ,kontrola in meritve hidrantnega omrežja,kontrola javljalcev požarov )
 • prevozi in dostava pitne vode na ogrožena območja
 • razne storitve z gasilskotehničnimi in zaščitnimi napravami,sredstvi in opremo
 • izvajanje izobraževanja na področju požarnega varstva,zaščite in reševanja
 • opravljanje drugih dejavnosti,ki so neposredno ali posredno povezane z gasilsko dejavnostjo ob raznih nesrečah.

 

Podatki o zavodu

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Koroška cesta 13

2390 Ravne na Koroškem

Kontaktni podatki

Tel: 02 62 10 257

E-pošta: tajnistvo@gzrk.si

Facebook: Klik