2015

Objava Splošnih pogojev za poslovanje z eRačuni

1. Splošno

Splošni pogoji opredeljujejo pravice in obveznosti med izdajateljem in prejemnikom eRačuna pri poslovanju z eRačunom in kot takšni predstavljajo spremembo veljavnega poslovnega razmerja med izdajateljem in prejemnikom eRačuna.

S prijavo na prejemanje eRačunov prejemnik eRačuna sprejema:

  • da je seznanjen s splošnimi pogoji in da z njimi v celoti soglaša;
  • da soglaša, da mu izdajatelj eRačuna le tega pošlje v elektronski obliki na naslov naveden v prijavi in s tem preneha s pošiljanjem računa v tiskani obliki;
  • da je preveril, da banka prejemnika eRačuna podpira storitev eRačun;
  • da s prijavo na eRačun potrjuje resničnost in pravilnost vseh posredovanih podatkov, prav tako se zavezuje, da bo izdajatelja eRačuna obvestil o spremembah najkasneje v roku 8 dni.

Prednosti eRačun so varnost, preglednost, ekonomičnost, natančnost, lažje hranjenje zaradi elektronske oblike.

Pravna podlaga za izdajanje in prejemanje eRačunov je opredeljena v 26. in 31. členu Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike ali ZOPSPU (UL RS št. 59/2010 in 111/2013).

Enotna vstopna in izstopna točka za poslovanje z eRačuni za proračunske uporabnike (PU) je Uprava za javna plačila (UJP). Pravna podlaga je Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UL RS št. 9/11 in 109/12).

Sestava eRačuna:

  • ovojnica eRačuna, ki je dokument v xml strukturi, vsebuje podatke za plačilo in je namenjena usmerjanju eRačuna;
  • e-Slog je enotna standardizirana oblika eRačuna, predpisana s strani GZS;
  • priloge, ki so poljubne in običajno vsebujejo račun v PDF obliki, ki služi vizualizaciji eRačuna.

 

2. Opredelitev pojmov iz splošnih pogojev

eRačun je račun (za dobavljeno blago ali opravljeno storitev) izdan dolžniku v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v tiskani obliki.

izdajatelj eRačuna je Koroški gasilski zavod, ki izda eRačun svojim dolžnikom za opravljeno storitev ali dobavljeno blago.

prejemnik eRačuna je dolžnik, ki prejme eRačun za storitev, ki je bila zanj opravljena ali blago, ki je bilo zanj dobavljeno.

izmenjava eRačuna je proces izmenjave oziroma posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika le tega.

PDF oblika eRačuna so običajno priloge, ki so poljubne in služijo za vizualizacijo eRačuna.

XML oblika eRačuna je datoteka zapisana v razširljivem označevalnem jeziku (eXtensible Markup Language), ki je namenjena prenosu podatkov.

 

3. Končne določbe

Veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani Koroškega gasilskega zavoda. Koroški gasilski zavod jih prejemniku eRačuna na njegovo zahtevo tudi predloži.

Splošni pogoji se uporabljajo od 1.1.2015 dalje.

Podatki o zavodu

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Koroška cesta 13

2390 Ravne na Koroškem

Kontaktni podatki

Tel: 02 62 10 257

E-pošta: tajnistvo@gzrk.si

Facebook: Klik